EN
HSH, s.r.o.

Verejné obstarávanie

Názov organizácie : HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie, SR
IČO: 314 098 90
Štatutárny zástupca: Ing. Timotej Husár, CSc. - konateľ spoločnosti
Web: www.hsh.sk

Profil

Spoločnosť HSH spoločnosť s ručením obmedzeným je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú  zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

 

Štrukturálne fondy

 

Vyhlásené verejné obstarávania

Ukončené verejné obstarávania